Black Ribbon
คุณอยู่ที่: หน้าหลัก เกี่ยวกับกรมฯ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ค้นหาSearch Google.com
Search www.dtam.moph.go.th

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

เกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88ผู้เข้าเยี่ยมชม

10179092
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
459
818
5024
6834
24135
10179092

Your IP: 154.209.49.193
Server Time: 2019-03-09 10:35:51

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

ขนาดตัวอักษร

 

 

logo DTAM2RGB

  วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

  

พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและนำไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

 

เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention &Promotion Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)

 รายละเอียดเพิ่มเติม click0

 

ตัวชี้วัด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 18.5)

2. จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (100 ตำรับ/ปี)

3.จำนวนงานวิจัยสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์ หรือการตลาด (10 เรื่องต่อปี)

 

ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88 การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่ได้รับการพัฒนาและถูกนำไปถ่ายทอด (5 เรื่อง)

2. จำนวนองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88 การแพทย์ทางเลือกและสมุนไพรที่มีการศึกษาวิจัย และพัฒนา (15 เรื่อง)

3. ผู้ป่วยมารับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐานเพิ่มเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88 (ร้อยละ 10)

4. สถานบริการสุขภาพระดับทุติยภูมิ/ปฐมภูมิได้รับการพัฒนาให้มีการจัดบริการคลินิกเฉพาะโรคด้านการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 70)

5. ร้อยละของหน่วยงานเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA (ร้อยละ 75)

6. ชมรมผู้สูงอายุต้นแบบในชุมชนมีการประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในการดูแลสุขภาพ (76 ชมรม) 

 

ปฏิทินเกมยิงปลาเล่นง่ายที่สุด|สมัครเกมยิงปลาW88

ex TTMC_banner

in tanning

Banner600529

โครงการอบรมทางไกล

 

in-conference2558

Health Script

แผนที่กรมฯ

From Address:

 

คลิ๊กเพื่อดูแผนที่ขนาดใหญ่

สภาพอากาศประจำวัน